[[Viết là tư duy]] : Tập trung vào quá trình suy nghĩ, sử dụng ghi chú là công cụ, đầu ra của quá trình là tích luỹ kiến thức mới, không nhất thiết phải là bài nghiên cứu hay đăng blog.

Evergreen note

  • Tất cả ý tưởng đều được đưa vào “khu vườn” dưới dạng ghi chú. Chúng đều có thể biến thành các evergreen note sử dụng lâu dài.
  • Ghi chú có thể bị xoá hoặc chuyển sang chế độ lưu trữ (archive) khi không cần dùng tới.

Zettelkasten

  • Fleet notes dùng để ghi chép lại ý tưởng vào “inbox” để không bị quên (bản nháp).
  • Literature notes dùng để lưu trữ và tích luỹ kiến thức
  • Permanent note dùng để tóm tắt lại các thông tin thể hiện trong nhiều Literation note được liên kết với nhau.
  • Những ghi chép trên được sử dụng để tạo đầu ra (output) cho quá trình ghi chép (bài nghiên cứu, vv).
  • Atomic note: Mỗi ghi chú được tạo vắn tắt, chỉ thể hiện một ý tưởng/chủ đề nhất định mà không đi lan man để có thể liên kết với các ghi chú khác.

Nguồn: