Book Info 📚

 • Title: Stop Overthinking - 23 Techniques to Relieve Stress, Stop Negative Spirals, Declutter Your Mind, and Focus on the Present
 • Author [[Nick Trenton]]
 • 🔗 [[Psychology]] [[Read]] [[Stress Management]] [[_notes/Productivity 101]]

Summary 💬

 • Kỹ thuật 4A để quản lý “stress”: Tránh (Avoid), Chuyển hoá (Alter), Chấp nhận (Accept), Thích ứng (Adapt)
 • Kỹ thuật 5-4-3-2-1: Đưa đầu óc trở về hiện tại tương tự việc tập trung vào hơi thở với [[Mindfulness]].
  • Tìm 5 thứ có thể nhìn thấy xung quanh, 4 thứ có thể chạm vào, 3 thứ có thể nghe thấy, 2 thứ có thể ngửi, 1 thứ có thể nếm để cảm nhận và ngưng dòng suy nghĩ miên man làm bạn rối loạn.
 • Kỹ thuật quản lý Stress căn bản:
  • Xác định hệ giá trị của bạn và các thứ tự ưu tiên trong cuộc sống
  • Theo dõi cách sử dụng thời gian hàng ngày của bạn trong vòng 1 tuần. Xác định từng giờ/thời điểm nào bạn làm việc gì.
  • Phân tích cách bạn sử dụng thời gian, so sánh với hệ giá trị và các ưu tiên của bạn. Thời gian cho các việc bạn làm có thể hiện tốt hệ giá trị và ưu tiên của bạn?
  • Sử dụng hệ giá trị và các nguyên tắc của bạn làm căn cứ để điều chỉnh lại lịch sinh hoạt của bạn.
  • Tiếp tục quan sát và điều chỉnh.
 • Duy trì Thái độ sống tích cực
  • Tập trung vào điều bạn có thể kiểm soát (CONTROL), thay vì điểu ngoài tầm kiểm soát.
  • Tập trung vào điều bạn có thể làm (DO), thay vì điều không làm được.
  • Tập trung vào điều bạn có (HAVE), thay vì điều không có.
  • Tập trung vào hiện tại (PRESENT), thay vì tương lai.
  • Tập trung vào điều bạn cần (NEED), thay vì điều bạn muốn (WANT)

Highlights 📒

 • ==Overthinking== is excessively harmful mental activity, whether that activity is analyzing, judging, monitoring, evaluating, controlling, or worrying—or all of them.
 • People are anxious about money, about work, about families and relationships, about growing older, or stressful life events. But again, are these things causes of anxiety and overthinking, or are they the result?
 • The 4 A’s of Stress Management: avoid, alter, accept and adapt.
 • The 5-4-3-2-1 Grounding Technique
 • Stress Management 101